RODO- Informacja DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KLINICE PROMED

Podstawa Prawna

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO; Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Administrator Danych

Administratorem Pani /Pana danych osobowych, jest Klinika Promed A. Mujezinović-Jardis Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 5, 02-036, NIP 118-00-36-884, REGON 010240713, KRS: 0000080718. Odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.
Formy kontaktu:

 • Listownie na adres: Klinika Promed, ul. Uniwersytecka 5, 02-036 Warszawa
 • Mailowo: biuro@klinikapromed.pl
 • Telefonicznie: 22 822 18 11

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Klinikę Promed można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ido@klinikapromed.pl

 

Polityka Prywatności

Jako podmiot leczniczy dbamy o ochronę prywatności i poufności Pani/Pana danych.
Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa Administrator Danych stosuje środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Klinice Promed są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych.

 

Cel przetwarzania danych

Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Klinikę Promed w celu:

 • umówienia się na wizytę lekarską i zweryfikowanie tożsamości pacjenta.
 • świadczenia usług medycznych, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia i diagnostyki, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji
  o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości zgodnie z obowiązującym prawem np.:
  Ustawie o podmiotach leczniczych, Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, Ustawie o diagnostach laboratoryjnych.
 • wystawiania dokumentów o czasowej niezdolności do pracy,
 • wystawiania zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia na wniosek pacjentów i podmiotów przez nich upoważnionych,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 • świadczenia usług elektronicznych w Panelu Pacjenta z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • udostępniania sieci WiFi w Klinice Promed,
 • kontaktowania się z pacjentem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w celu przypomnienia o zbliżającej się wizycie lub jej odwołaniu,

Uzyskane przez państwa dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

Państwa dane będą przetwarzane przez Klinikę Promed:

 • przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 • przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują Klinice Promed przechowywać Państwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotyczący okresów przechowywania poszczególnego rodzaju dokumentacji medycznej,
 • w okresie, w którym Klinika Promed może ponieść konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

 

Warunki udzielania świadczeń medycznych

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych w Klinice Promed jest przekazanie przez Państwa danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Klinikę Promed. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja w oparciu o dokument ze zdjęciem będzie przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników Kliniki Promed, w sposób zgodny z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Pani/Pana posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym spowoduje brak udzielenia przez Klinikę Promed jakichkolwiek usług medycznych na rzecz Pacjentów.

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Uzyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Klinikę Promed następującym podmiotom:

 • innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi Klinika Promed posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Klinikę Promed świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których Klinika Promed bezpośrednio nie wykonuje,
 • Ministerstwu Zdrowia w przypadkach określonych przepisami prawa,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa
 • właściwym Urzędom Skarbowym oraz innym organom podatkowym, w przypadkach określonych przepisami prawa,
 • organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 • pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Państwa oraz Przedstawicielom Ustawowym,
 • podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną w Klinice Promed,
 • operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową.

Płatności dokonywane na rzecz Klinikę Promed za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Klinika Promed będzie te dane przetwarzać w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Klinika Promed może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS
w celu ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.

 

Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy ma prawo złożyć do Kliniki Promed osobiście pisemny wniosek o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • dostęp do danych osobowych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopie danych),
 • przeniesienie danych do innego Administratora Danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie Kliniki Promed ul. Uniwersytecka 5 02-036 Warszawa. Pracownik Kliniki Promed przed przyjęciem wniosku dokona weryfikacji Państwa tożsamości w celu ustalenia czy dana osoba jest uprawniona do jego złożenia. Zakres każdego z ww uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez Klinikę Promed Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane potrzebne do skorzystania z usług Kliniki Promed

Przed skorzystaniem z usług Kliniki Promed konieczne jest podanie następujących danych: imię
i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć.

Jeśli podajesz swój numer telefonu i/lub adres e-mail, odbywa się to wyłącznie na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas przypomnienia o zbliżającej się wizycie, czy też nie będziesz miał możliwości otrzymania wiadomości o jej odwołaniu (np.: z powodu choroby lekarza).

W trakcie świadczenia usług medycznych, Klinika Promed otrzyma szereg innych informacji dotyczących Państwa stanu zdrowia w postaci wywiadu medycznego, wyników badań laboratoryjnych i lekarskich, dotychczasowego przebiegu leczenia oraz innych danych wrażliwych, które są niezbędne do wydania orzeczenia o stanie zdrowia, będącego bezpośrednią kwalifikacją do dalszych procedur medycznych.

 

Klinika Promed zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych.